9 Ekim 2013 Çarşamba

KURBAN KURBİYETE VESİLE OLURSA BAYRAMDIR


KURBAN KURBİYETE VESİLE OLURSA BAYRAMDIR
GİRİŞ
İnsan, bedeni ve cismani olduğu kadar ruhi ve vicdani yetileri bulunan bir varlıktır. Oldukça ünlü bir söz vardır: "Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır." (Science without religion is lame, religion without science is blind. Albert Einstein, "Science, Philosophy and Religion: a Symposium", 1941). Bediüzzaman, bunu bir kuşun iki kanadı teşbihinde bulunarak, Münazarat adlı eserinde bu sözü teyit (doğrulama) ve tekit (takviye) mahiyetinde şu veciz levha sözü söylemiştir: "Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir (din ilimleridir). Aklın nuru, fünun-u medeniyedir (medeni fenlerdir). İkisinin imtizacıyla (kaynaşmasıyla) hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder (doğar)." Kurban Bayramını idrak etmenin heyecanını, hele hele Hac’da, Kutsal Mekanlarda bulunarak bunu kat kat artırarak yaşadığımız bugünlerde de; Kurban’ın, Haccın, dolayısıyla Hanefi mezhebimizde vacip bu ibadetin Allah’a kurbiyete (yakınlığa) vesile olması yolunda hakkettiği ölçüde hem ilmihal bilgisi olarak bilme ve hem de ruhumuza ve vicdanımıza duyurma ve doyurmaya da ihtiyacımız bulunmaktadır. Aşağıdaki derlemede; bu ihtiyaç, kapsamlı ve çok yönlü bilgi ve açıklamalarla giderilmeye çalışılmıştır. İstifade edilmesi ve istikamete vesile olması dua, dilek ve temennisiyle!
HADİS...
* Zeyd İbnu Erkam (ra) rivayet ediyor: "Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ın ashabı: "Ey Allah'ın Resulü dediler, bayram günü kesilen şu kurban nedir?" "Bu, babanız İbrahim aleyhisselâm'ın sünnetidir" buyurdular. Ashab: "Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah 'ın Resûlü!" dediler. "Kurbanın her bir kılı için bir sevap!" buyurdular. Ashab tekrar: "(Kesilen kurban, koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah'ın Resûlü (sevap nasıl olacak)?" diye sordular. Aleyhissalâtu vesselam: "Yünün her bir kılı için de bir sevap var!" buyurdular."  
* Abdullah İbnu Amr İbnu'l-Âs (ra) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu ümmet için Allah bayram kılmıştır" buyurmuştu. Bir adam kendisine: "Ey Allah'ın Resûlü! Ben iâreten verilmiş bir hayvandan başka bir şeye sahip değilsem, onu kesebilir miyim?" diye sordu. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm):   "Hayır, dedi, ancak saçını, tırnaklarını kısaltır, bıyıklarından alır, etek tıraşını olursun. Bu da sana Allah indinde bir kurban yerine geçer." 
* Uveymir İbnu Eşkar’ın (ra) anlattığına göre, "Kendisi Kurbanını bayram namazından önce kesmiş, sonra da durumu Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a açmıştır. Aleyhissalâtu vesselâm da kendisine: "Kurbanını iade et (yeniden kes, o kurban yerine geçmez)!" cevabında bulunmuştur." 
PIRLANTA SERİSİ...

KURBAN VE HİZMET

Kurban bayramında talebeye himmet elini uzatmak için maddî-manevî gayretten geri kalmayan arkadaşlar, o anda Arafat'ta ve Müzdelife'de olan kimselerin sevabına denk, belki de daha çok sevab kazanmış olabilirler. Zira hacdakilerin him­meti şahsî, burada bulunanlarınki ise içtimaî; orada şahsî füyuzatın artırılması, burada ise bir milletin yeniden ihyâsı söz konusudur.
RİSALE...
Hâlık-ı Rahîm ve Rezzak-ı Kerim ve Sâni'-i Hakîm; şu dünyayı, Âlem-i Ervah ve ruhâniyyat için bir bayram, bir şehrâyin Sûretinde yapıp bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip küçük-büyük, ulvî-süflî her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehâsin (güzellikler) ve in'amattan (nimetler) istifade etmeğe muvafık ve havas (hisler) ile mücehhez (teçhiz edilmiş) bir ceset giydirir, bir vücud-u cismanî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir. Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı; asırlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kıt'alara taksim ederek herbir asrı, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir kıt'ayı, birer taife ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır ve bilhassa rûy-i zemin (yeryüzü), hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagîrenin (küçük sanatlı yarattıklarının) taifelerine öyle şaşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı âliyede (yüksek tabakalarda) olan ruhâniyyatı ve melâikeleri ve sekene-i semâvatı (gök ehlini) seyre celbedecek bir cazibedârlık görünüyor ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütalaagâh oluyor ki, akıl târifinden âcizdir. Fakat bu ziyafet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbaniyyedeki İsm-i Rahmân ve Muhyî'nin tecellilerine mukabil, İsm-i Kahhar ve Mümît (can alıcı), firak ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar.  Şu ise:  rahmetinin vüs'at-i şümûlüne (kapsamının genişliğine) zâhiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç cihet-i muvafakatı (uygunluk yönü) vardır. Bir ciheti şudur ki:
Sâni'-i Kerîm, Fâtır-ı Rahîm, herbir taifenin resm-i geçit nöbeti bittikten ve o resm-i geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra, ekseriyyet itibariyle dünyadan, merhametkârane bir tarz ile tenfir edip (nefret ettirip) usandırıyor, istirahatâ bir meyil ve başka bir âleme göçmeğe bir şevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ı aslîlerine bir meyelân-ı şevk-engiz (istekli bir meyletme), ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda, mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, Âhirette cismanî bir vücud-u bâki vererek Sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor. Öyle de, sâir zîruh (ruh sahibi, canlı) ve hayvanatın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriyye-i Rabbâniyyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyyenin (Her türlü noksandan münezzah, Sübhan olan Allah’ın emirlerine) itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhaniyye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i mâneviyye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar.   Lâkin zîruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemmiyet (nicelik) ve keyfiyet (nitelik) cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve mübtelâ olduğu halde, dünyadan nefret ve âlem-i bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak iştiyak-engiz bir hâlet verir. Kendi insâniyyeti dalâlette boğulmayan insan, o hâletten istifade eder. Rahat-ı kalb ile gider...

      NÜKTELER...
KERAMETLİ KOYUN
Fidda hanım, fakir bir insanın hanımıydı. Kocası gece gündüz çalışıp çabalar, ama günlük nafakadan fazlasını elde edemezdi. Bu yüzden yavrularına süt sağacakları bir tek koyunu ancak alabilmişlerdi. Ko­yun, onlar için biricik geçim kaynağı idi.
Ama ne Fidda hanım hâlinden şikayetçiydi, ne kocası.
İkisi de Allah'ın verdiği sağlık ve afiyete şükürler ediyordu. Haklarında takdir edilen helâl rızka rıza gösteriyorlardı. Ne var ki, bir kurban bayramında bu müşterek huzurları bozulur gibi oldu. Evin beyi, ellerindeki tek koyunu kurban etmek istiyordu. Hanım ise:
- Bize kurban vacip değildir. Hem sütüyle çocuk­larımızı beslediğimiz koyunu kesmemiz doğru da ol­maz. Sonra çocuklarımızı ne ile besleriz? diye itiraz­da bulunuyordu.
Bey, sonunda o güne kadar çektiği maddi sıkın­tılardan asla müşteki (şikayetçi) olmayıp haline rıza gösteren hanımının bu itirazını anlayışla karşıladı. Koyunu kurban etmekten vazgeçti.
Allah'ın hikmetine bakın ki, bayramdan bir kaç gün sonra bir misafir geldi. O akşam kendilerinde kalacaktı. Halbuki sofraya koyacak hiçbir şeyleri de yoktu. Evin beyi bu defa mahcubiyet hissi duymuş, hanımına teklifini tekrar etmişti:
- Bu koyunu keseceğim. Misafir sofrasına koya­cak başka bir şeyimiz yok çünkü.
Fidda hanım düşünmeye başladı. Akşam sofra­nın boş olacağını hatırlayınca, o da boynunu eğdi.
- Başka çaremiz yoktur. Bari duvarın dışına çı­kar, benim görmediğim yerde kes.
Hanım evin avlusu içindeyken evin beyi dışarı çıktı. Sütüyle çocuklarını beslediği koyunu, misafir için kesmeye başladı.
Bu sırada, avlu içinde kesim işinin bitmesini bekleyen hanım, birden şaşkına döndü. Çünkü du­varın üzerine sıçrayan bir koyun, avluya atlamış, az sonra da yanına kadar gelerek kendisini koklamaya başlamıştı.
Fidda hanım, beyinin koyunu elinden kaçırdığı­nı düşündü. Ama dışarı çıkıp bakınca, koyunun ke­silip yüzülmeye başlandığını gördü. Hayreti artmış­tı... Komşulardan birinin koyunu duvardan atlayıp içeri girmiştir, diye düşündüler karı koca. Köyde tel­lâllar çağırttılar, koyunu sahibinin almasını istediler. Ne var ki, hiç kimse çıkıp da:
- Benim koyunum kayboldu, sizin avluya atla­yan koyun bizim olabilir, demedi.
Fidda hanım, durumu İmam Efendiye anlattı. Hoca Efendi şu tavsiyede bulundu:
-  Bu koyunu besleyiniz. Besleme ücreti olarak da sütünü çocuklarınıza içiriniz. Şayet sahibi çıkar­sa besleme ücreti olarak sütünü içmiş olursunuz, koyunu da sahibine iade edersiniz. Çıkmazsa Al­lah'ın size lütuf ve ikramı olur, muhtaç olduğunuz için sizde kalabilir...
Bu arada Fidda hanım, koyunda garip şeyler görmeye başladı.
Ne zaman bakracı memeleri altına koyup da sağ­mak istese koyunda hemen bol süt hâsıl olur, bir de­fasında sade süt tadında, bir defasında da bal tadın­da bol süt sağar di. Nihayet meçhul koyunun bu gizemli durumu çevrede meşhur oldu.
Misafirlerinin hatırı için kestikleri koyuna muka­bil Allah'ın bir defasında sade süt, bir defasında da bal tadında süt sağdıran bir koyun ihsan etmiş ol­ması, ayrıca bu sütün dertlere şifa olma özelliği de taşıdığının ortaya çıkması etrafa şayi (yayılır) oldu. Artık herkes eline hediyeler alıp fakir Fidda hanımı ziyare­te geliyor, kâsesini de bu şifalı sütle doldurarak ayrılıp gidiyordu.[1]

KURBAN'IN TARİFİ VE MAHİYETİ

Kurban lügat itibarıyla yaklaşma ve yakınlaşma gibi mânâlara gelir. Fakat, Türkçemizde kazandığı ve kullanıldı­ğı yönüyle kurban, Allah'a yakınlaşma niyetiyle kesilen hay­vana verilen addır. "Kurbanlık develeri de size Allah'ın şeâirinden kıldık" (Hac, 22/36) ayetiyle "şeâir"den (şeriatın kökü olan şiar’ın çoğulu, hükümler) sayılan kurban, "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" (Kevser, 108/2) ayeti ile meşruiyeti isbat olunan bir ibadettir.
Şeâir, hemen herkesin bildiği Safa-Merve misalinde ol­duğu gibi, Allah'ın dininin alameti, özelliği, nişanesi olma mânâlarına gelir. Allah, Bakara sûresi 158. ayet-i kerimede "Şüphe yok ki; Safa ve Merve, Allah'ın koyduğu nişanlardandır" buyurarak, Safa-Merve'nin "şeâir"den olduğunu ifade et­mektedir. Öte yandan Cenâb-ı Hak, dininin hak olduğunu vurgulayan "şeâir" kabilinden olan şeylere riayet edilmesi gerektiğini de şu ayet-i kerimeleri ile açıkça beyan etmekte­dir:
"Her kim Allah'ın şeâirine (hükümlerine) saygı gösterir, onu tazim ederse (büyük görür, önem verirse), şüphesiz bu kalplerin takvasındandır," (Hac, 22/32), "Ey iman edenler, Allah'ın şeâirine (haram ay, kurban vs.) sakın hürmetsizlik etmeyin" (Maide, 5/2).
Buna göre; şeâiri koruma, kollama, muhafaza etme, her mü'minin üzerine düşen bir vazife ve vecibedir. Kurban da, sözünü ettiğimiz "şeâir" arasında zikredilen ibadetler ara­sındadır. Öyleyse inanan insanların bu konu üzerinde farzlar ölçüsünde hassasiyetle durmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, murâd-ı İlâhî'ye ters hareket edilmiş olur ki, bunu Allah'a iman ile te'lif etmek imkânsızdır.
Kaldı ki; Peygamberimiz, kurban ile alakalı beyan buyurduğu hadisler ve hayat-ı seniyyeleri boyunca yapageldiği tatbikatları ile, bizim davranış çizgimizi belirlemiş du­rumdadır. Bakın, Nebiler Serveri kurban hakkında neler bu­yuruyor: "Kurban kesmeye gücü yettiği halde, kurban kesmeyen, bizim namazgahımıza yaklaşmasın." Bu hadis, kurbana vacip hükmünü veren Hanefi fukahasının delilleri arasındadır. "Ademoğlu, Kurban Bayramı gününde kan akıtmaktan daha se­vimli bir iş ile Yüce Allah'a yaklaşabilmiş değildir. Kanını akıttığı hayvan kıyamet günü boynuzları, ayakları ve kılları ile gelecektir. Akan kan yere düşmeden önce Yüce Allah katında yüksek bir ma­kama erişir. O bakımdan gönül hoşnutluğu İle kurbanınızı kesi­niz."
Aslında bizim bu yazımızda ele alacağımız husus, kurbanın mahiyeti, ya da hükmü değil. Fakat kurban ibadeti ko­nusunda, düşüncelerimizin sağlam bir zemine oturması, ak­sine ihtimal vermeyecek ölçüde bir inanç halinde gönlümüz­de yer etmesi adına ilgili birkaç ayet ve hadis mealinin hatırlatılmasının faydalı olacağı mülâhazası ile sözü uzattık.

Kurbanın Hükmü

Hanefi mezhebinde İmam-ı A'zam ve talebeleri bu konu üzerinde farklı beyanlarda bulunmuşlardır. İmam-ı A'zam'a göre kurban hür, mukim, zengin her Müslüman üzerine va­cip, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre sünnettir. Burada vacip veya sünnet diye muhtelif görüş bildiren imamların delillerinin uzun uzadıya tahlilini yapacak deği­liz. Fakat im'ân-ı nazar ile meseleye baktığımızda İmam-ı A'zam'ın delillerinin daha kuvvetli olduğu müşahede olu­nur. Nitekim bu yüzden daha sonra gelen nice fukaha, İmam-ı A'zam'ın görüşü ile fetva vermiş, ıstılâhî ifadesiyle "vacip"tir hükmüne "müftâ bih" damgasını vurmuşlardır.
İmam-ı A'zam yukarıda ifade ettiğimiz "kurban kesmeye gücü yettiği halde, kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın" hadisindeki tehdidi, ancak vücub ifade eden şeylerde kullanılabileceği kanaatindedir. Bir başka ifade ile arz ede­cek olursak, Hz. Peygamberden gelen böyle bir tehdid, an­cak vücub ifade eden ameller için geçerlidir.
Ayrıca, onun "yevmü'l-edha" yani "kurban günü" denile­rek bir vakte izafe edilmesi de, onun vücubiyetinin ayrı bir delilidir. Zira bir vakte tahsis olunan ameller, mutlaka vaciptir.
Kurbanın Vücubunun (Vacip Olmasının) Şartları:
Kurban, hür, mukim, zengin olan her Müslüman'a vacip­tir. Burada yer alan hür, mukim, zengin kavramlarını günümuz gerçekleri içinde açıklamaya geçmeden önce, akıl ve bu­lûğ meseleleri üzerinde kısaca durmak icap eder. Zira hepimi­zin bildiği gibi kurban, bir İbadettir. O, Allah'a yakınlaşma amacıyla kesilir, ibadetlerde esas olan ise, akıl ve bulûğdur.
İmam-ı A'zam ve İmam Ebu Yusuf, kurbanın vacip ol­masında "Akıl ve bulûğ şart değildir"  demişlerdir. Buna göre; hükmen zengin olan bir çocuğun veya bir delinin kurban kesmesi gerekir. Yalnız İmam Muhammed bu görüşe katıl­mamış, o "Ahi ve bulûğ şarttır" kaydım koymuştur. Dolayı­sıyla İmam Muhammed'e göre, çocukların ve delilerin mal­larından kurban kesilmesi gerekmez.
Görüldüğü gibi, burada "gerekir" veya "gerekmez" hükmü verilirken, imamlarımızın dayandıkları nokta birbi­rinden farklıdır ve bu açıdan her iki grup da kendi dayan­dıkları delil açısından haklıdırlar. Şöyle ki: İmam-ı A'zam ve İmam Ebu Yusuf, ihtimal kurbanın içtimaî yönünü esas al­mış, fakir ve fukaranın hakkını gözetelim istemiş, içtimaî adaletin sağlanmasında bunu önemli bir unsur görerek, "akıl ve bulûğ şart değildir" hükmünü vermişlerdir. İmam Muhammed ise, kurbanın "ibadet" olmasına ağırlık vermiş, farz ibadetlerde akıl ve bulûğun şart olmasından hareketle de "Kurban bunlara vacip değildir" demiştir. Bu konuda fet­vanın İmam Muhammed'in görüşüne göre verildiğini belir­terek bu faslı kapatalım. Şimdi, hür, mukim ve zengin kav­ramlarının teker teker açıklamasına geçelim:
1)    Hürriyet
Hürriyet şartı tamamıyla toplum yapısını ilgilendiren bir husustur ve bizim bugün içinde bulunduğumuz toplum­sal statü açısından geçerliliği olmayan bir kavramdır. Hür; içtimaî, iktisadî, siyasî teşebbüslerinde veya ferdî, ailevî faaliyetlerinde bir kısıtlamaya tâbi olmayan insan demektir. Ve­ya daha doğru bir tabirle hürriyet, böyle bir insanın sıfatıdır. Fıkıh kitaplarımızın tedvin edildiği ya da bu kavramların ibadet ve muamelelerin yerine getirilmesi için ön şart olarak koşulduğu dönemlerde, toplum yapısı, hür ve köleler olmak üzere tasnif olmuş durumdaydı. İlerleyen İslâmı fütuhat, ya­bancı ülkelerle yapılmak zorunda kalınan savaşlar sonucu elde edilen köle ve cariyeler, toplum yapısının inkâr edile­mez gerçekleri arasındaydı. Bunlar içinde Müslüman olan ve efendilerinin hizmeti ile meşgul bulunan yüzlerce-binlerce köle ve cariye de vardı. Çeşitli fonksiyonel alanlar­da iradeleri bütünüyle efendilerinin iradesine bağlı olan, ik­tisadî, içtimaî, siyasî vb. sahada hür olmayan bu insanlar, Müslüman olmaları sebebiyle kurban kesecekler miydi? On­lar da böylesine önemli bir İbadeti ifa ve eda edecekler miy­di? İşte bu sorulara cevap verebilmek ve onların mükellef bu­lundukları amelleri belirlemede nasslardan hareketle, fukaha "hürriyet" kavramını bir ön şart olarak ortaya koymuştur.
Fakat günümüzde toplum yapımız adına böyle bir sta­tüden bahsetmek imkânsızdır. İslâm'ın tedricî olarak yok et­mek istediği, insanlığın hayatından uzaklaştırmak için dü­zenlemelerde bulunduğu kölelik sistemi, en azından Türki­ye için şu anda geçerliliğini yitirmiş durumdadır. Herkes ferdî, ailevî, içtimaî, ticarî teşebbüslerinde hürdür. Öyleyse, hürriyet kavramı üzerinde sözü uzatmanın bir mânâsı yok­tur. O halde, "hürriyet" şartı bu kenara konularak mukim ve zengin olma vasıfları, ön görülen standartlarda olan her­kes için kurban vaciptir denilebilir.
2)    Mukim (Bir yerde yerleşik, yani ikamet eder) Olma
Kurbanın vacip olmasında aranan ikinci şart ikamettir. Yani şahsın yolcu olmamasıdır. Sadece Hanefiler'in kabul etmiş olduğu bu şartın altında yatan hikmet, kurbanın belli zorluklara katlanmak suretiyle kesilebileceği, zaten sefer me­şakkati içinde bulunan bir insana, yeni bir zorluk yükleme­nin mânâsı olmadığıdır. Yani hayvanı almak, kesmek, dağıt­mak vs. hakikaten şu ya da bu sebeple yolculuk içinde bulu­nan bir insan için zordur. Yalnız, hemen şunu ifade edelim ki, bütün bu muhtemel zorluklara rağmen, Hanefi mezhebi haricindeki mezhepler, bunu kabul etmemiş, "mukime de, yol­cuya da kurban kesmek sünnettir" hükmünü vermişlerdir. Ay­rıca onlar, Hanefi mezhebinin dayandığı, Hz. Ali'ye (ra) isnat edilen "Yolcu olan kimseye cuma namazı da, kurban kesmek de va­cip değildir"  sözünü zayıf bulmuşlardır.
Günümüz şartlan içinde bu mesele irdelenecek oldu­ğunda öncelikle şunu kabullenmek gerekir; Hanefiler'in bu hükmü verdikleri dönemdeki şartlar ile bugünkü hayat şart­lan birbirinden alabildiğine farklıdır. Hayatı kolaylaştıran sayısı binlerle ancak ifade edilebilecek olan unsurlar artık bi­zim hayatımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığımız bir gerçektir. Onların ürün olarak hiz­metimize sunduğu şeyler gerçekten hayatı kolaylaştırmış durumdadır. Ulaşım ve iletişim vasıtaları buna örnek olarak gösterilebilecek ilk elden akla gelen şeylerdendir ve bunlar üzerinde durduğumuz kurban ibadetinin yerine getirilme­sinde rahatlıkla kullanılabilir.
Bugün ister ulusal (Türkiye sınırları içinde), isterse ulus­lararası düzeyde vekalet yoluyla kurban kesen nice vakıflar, dernekler, teşkilatlar vardır. Bunlar vekaleten kestikleri hay­vanların etlerini fakir, muhtaç talebe veya halka dağıtmakta­dırlar. Uluslararası teşkilatlar ise, Bosna-Hersek, Somali vb. İslâm ülkelerine kurban etlerini göndermektedirler ki, bu he­men herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İlgili bankalarda açılan hesap numarasına parayı yatırma, vekaleten kurban kesme adına yeten basit bir ameliyedir. Bu 3-5 dakika ancak sürecek ya da bir telefonla gerçekleştirilebilecek kadar kolay bir iştir.
Şimdi kurbanda yolculuğa çıkacak bir insan, yukarıda arz ettiğimiz bu 3-5 dakikalık işi yaparak, bankaya parayı yatırır ve vekaleten kurban kestirebilir. Böylece kurban mü­kellefiyetini tam anlamıyla yerine getirmiş olur.
Bütün bunlar bir tarafa, insan keseceği hayvanın bedeli­ni vererek bir yakınına veya arkadaşına da kesim adına ve­kalet verebilir.
Böylece, su-i istimallere açılan kapılar kapanır, Allah'ın emirleri dinin ruhu ve ümmetin maslahatı noktasında uygu­lanmış, kurbanla gerçekleştirilmesi gereken psikolojik, sos­yolojik ve iktisadî maslahatlar gerçekleşmiş olur.
3)    Zenginlik
Kurban kesecek mükellef üzerinde aranan bir diğer şart, zengin olmasıdır. Allah Rasulü'nün "Kurban kesmeye gücü yettiği halde, kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın" ifadelerindeki "gücü yeten" kaydından hareketle, hemen her mez­hep bunu şart olarak koşmuştur. Fakat zenginliğin ölçüsü bir diğer ifadeyle nisabı hakkında mezhepler arasında ihtilaf vardır. Şöyle ki, Hanefi mezhebine göre güç yetirmeden maksat, mesken, elbise, binek ve bakmakla yükümlü olduğu aile efradının -bir ay veya bir sene- nafakası ve borçlarından hariç 200 dirhem gümüş, 20 miskal altın veya bunun kıyme­tine sahip olmaktır.
Şafiîler ise, zengin "gücü yeten; bayram ve onu takip eden üç günlük ihtiyacından artan para ile kurban alabilen insan de­mektir" derler. Yalnız burada, kurbanın vacip veya sünnet olmasında çok önemli olan bir noktayı vurgulamak isterim ki, o da bu vasıflar kurban kesecek kişide sadece kurban günlerinde aranan şartlardır. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ve sonrası veya bayramın birinci gününden önce bu şartlara haiz olan ama bayram günlerinde onu kaybeden insana kurban vacip değildir. Bir diğer ifa­deyle bu Önemli hususu tekrar edecek olursak, Kurban Bay­ramı'nın ilk üç gününde, hür, mukim ve kurban kesmeye gücü yeten yani zengin kişiye kurban vaciptir.
Aslında bu konu üzerinde fukaha, çeşitli tartışmalar içi­ne girmiştir. Mesela, bunlardan bazıları Kur'ân'da kurbanın vücubuna delalet edecek kafi beyan bulunmamasına daya­narak, kurban kesmeye gücü yetmeyi, onun vücubunun se­bebi olarak göstermiş; bazıları da buna karşı çıkarak vaktin yani kurban kesim günlerinin, vücubun sebebi olduğunu, zenginliğin ise vücubun şartı olduğunu söylemiştir. Bu du­rumda hangi görüş esas alınırsa alınsın, mutlak mânâda zen­ginliğin sebebin hükme nisbeti ve taalluku açısından "kurban günlerinde zengin olma" neticesi değişmemektedir. Usulcülerin lafzî anlamda tartışma alanına giren bu hususu yerinde ve tadında bırakarak, günümüz gerçekleri açısından zengin olma şartını ele almaya çalışalım:
İslâm'da Zenginliğin Ölçüleri; Zengin Kime Denir?
Hanefi mezhebine göre zengin olma mesken, elbiseler, binek ve aile efradının nafakası haricinde nisap miktarı mala sahip olmakla gerçekleşiyordu. (Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanında günümüzde olduğu gibi para yoktu. Dinar isimli altın para ile, dirhem isimli gümüş para vardı. Zekat da bu sebeple altın ve gümüş para üzerinden hesaplanıyordu. Bunun için, günümüzde paralarda nisap miktarı, altın esas alınarak tespit edilir. Bu da 85 gram altındır. Bir miktar parası, bir miktar da altını olan kimse, şayet her ikisinin toplamı 85 gram altına eşit gelirse, zekat vermekle mükelleftir.) Hemen herkesin kabullene­ceği gibi bu dört unsur da sübjektif mütalâalara konu olan şeyler arasındadır. Yani bu hususta herkesi içine alacak ve bağlayacak objektif ölçüler koymak imkânsız denecek ölçü­de zordur. İsterseniz teker teker inceleyelim.
a) Mesken yani ev: Köyler bir tarafa, ilçe ve il seviye­sinde meseleyi ele alacak olursak, toplumun marjinal bir ke­simini oluşturan zengin tabaka haricinde, bir eve sahip ola­bilme günümüzde oldukça zordur. Fakir ve orta sınıfın ister esnaf olsun, ister memur ve işçi olsun kazandığı para bugün meydandadır. Bu insanların en azından tasarruf ettikleri pa­ra ile -tabii edebildilerse- 2-3 milyon lira değerinde eve sahip ol­maları imkânsız gözükmektedir. Bu konuda devletin yap­mış olduğu istatistiklere veya tapu sicil kayıtlarına bakarak daha gerçekçi bir sonuç öğrenebiliriz. Fakat buna rağmen, Türkiye'de yine marjinal bir kesim müstesna, açıkta olan in­san da yoktur.
Eve sahip olma-olmama noktasında durum böyle ol­makla birlikte, ev döşemeleri konusu üzerinde hassasiyetle durmak icap eder. Zira maddî imkânsızlıklar sebebiyle ev alamayıp, kirada oturan büyük bir çoğunluk, temelinde örf ve âdet veya Batı özentisi yatan sebeplerle, evlerini lüks diye nitelendirilebilecek bir şekilde döşemiş durumdadırlar. Ya­tak odası, yemek odası, oturma odası, misafir odası, vitrin, halı, perde, yolluk, beyaz eşya vs. derken en iyimser tahmin­le 500-600 lira ev döşemeleri için harcama yapıldığı kimsenin inkâr edemeyeceği gerçeklerdendir.
Şimdi insafla düşünmek lâzım, bir insan kiracı bulundu­ğu eve 500-600 masrafla döşemede bulunacak, sonra "Ben ev sahibi değilim, kirada oturuyorum" diye "Kurban bana vacip değil" hükmünü verecek! Gerçi toplumumuzda bu türlü bir düşünceye sahip olan ve bu sebeple kurban iba­detinden kaçan kesim yok denebilir veya yok denecek kadar azdır ama meselenin objektif değerlerle topluma mal edilmesinin -şimdilik- mümkün olmadığını bu vesileyle ifade et­miş olalım.
Ayrıca bu konuyla ilgili başka bir sübjektif değerlendir­me de şudur: Şahısların kendi anlayışlarına, devrin kültür, örf, âdet ve geleneğine veya ihtiyaç unsuruna göre ev sahibi olma değişkenlik arzeder. Hz. Peygamber (s.a.s)'in, aralan perdelerle bölünmüş, hücre tipinde ve bizim bugün çokları­mızın oturma odası büyüklüğünde bile olmayan mekânın adının ev olduğunu hatırlatmak isterim. Halbuki günümüz­de ortalama 100 metrekare büyüklüğünde iki oda, bir salon, banyo, mutfak… bütün bölümleri içinde bulunduran mekâna, ev denilmektedir. Havaic-i asliye (aslî ihtiyaçlar) adına evin ba­his mevzuu edildiği dönemlerde fukaha-yı izamın, Hz. Peygamber'in evini ölçü almadığını nereden biliyoruz? İhtimal onlar, bugün aramızda bulunup, yaşadığımız vasatı görseler­di, bu konuda belki de daha değişik şeyler söyleyeceklerdi.
Hasılı, ev, mesken faslını kapatırken, günümüz gerçek­leri açısından bunun sübjektif bir değere sahip olduğunun ve kişinin Rabbi ile kendisi arasında yapacağı vicdanî muha­sebe sonucu karar verebileceğini vurgulayalım.
b) Elbiseler: Aslî ihtiyaçlar arasında zikredilen ikinci unsur elbiselerdir. Ev konusunda sözünü ettiğimiz sübjektif-objektif durum, aslında elbiselerde de söz konusudur. Klasik fıkıh kitaplarına baktığımızda biri yazlık, diğeri kışlık olmak üzere iki elbisenin yeteceği hakkında kanaatler görürüz ki, fukahanın bu kanaati hükmün neticesine de tesir eden önemli bir faktördür. Halbuki bugün bize gelince, belki en fakirimizin evinde dahi yazlık-kışlık, yünü, orlonu, gömlek, pantolon, iç çamaşırı vs. olmak üzere birçok elbisemiz var­dır. Bu sebeple, bu konuda da sözü daha fazla uzatmadan, onun da tıpkı meskende olduğu gibi vicdanî murakebelere konu olabileceğini hatırlatıp geçelim.
c) Nafaka:  Nafaka denince, yeme-içme, başta olmak üzere şahsın kendisinin ve bakmakla mükellef bulunduğu kimselerin zarurî ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktardaki bir aylık mal veya para kastedilir. Bu zarurî ihtiyaçlar, yine kişinin toplum katmanları arasında bulunduğu seviye, gelir düzeyi, örf, âdet vs. alışkanlıkları i!e birlikte ele alınması ge­rekir. Zira bazılarına günde bir öğün yemek yeterken, bazı­larına yetmemekte, kimileri bir çeşit yemekle sofradan kal­karken, kimileri de çorba, yemek, pilav, tatlı, meyveden mü­teşekkil yiyeceklerin bulunduğu sofraya, sofra demektedir. Onun için bu hususta da objektif kriterler ileri sürmek müm­kün değildir.
Üzerinde durduğumuz kurban açısından meseleyi de­ğerlendirecek olursak, aylık mutfak masrafı 20 milyonu bu­lan 4 kişilik bir ailenin, 10 milyonluk bir koyunu kurban et­memesi ve buna gerekçe olarak "nafaka"yı göstermesi, her­halde gerçekçi olmaz.
d) Binek: Eskiden at ve deveden ibaret olan binekler, devrimizin ilerleyen teknolojisi ve hayat şartlan itibarıyla değişmiştir. Artık şimdilerde at, deve, at arabasına bedel, taksiler, motosikletler, hatta çok az da olsa helikopter ve uçaklar şahsî binek vasıtaları olmuştur. Bu konuda taksileri baz alarak konuşacak olduğumuzda, onda da objektif şeyler söylemenin mümkün olmadığı ortadadır. Murat veya Rena­ult grubunun mamulü olan arabalar da arabadır, fiyatları bunların kat be kat üstünde olan Amerikan, Japon, Alman arabaları da arabadır ve genelde aynı işi görmektedir. Dola­yısıyla mesken, elbise ve nafakada söylediğimiz şeyler binek için de geçerlidir. Zira Türkiye'de belki pek çok kişinin tapu­lu evi yoktur ama, değeri 300-500 milyonu bulan arabası vardır.
Objektif Kriter Zor!
Gerek hür ve mukim ve gerekse aslî ihtiyaçlar içinde sa­yılan ev, binek, elbise ve nafakalar hususunda, içinde bulun­duğumuz şartlar itibarıyla yeni kriterlerin ortaya konması şarttır. Fakat bu objektif kriterlerin ortaya konmasının şart oluşu kadar, bunu bütün herkesin hükmünü kabulleneceği, merci sayılan bir heyetin koyması da şarttır. Böylece eskile­rin ifadesiyle teşeddüd-ü ârâ'ya yani fikir dağınıklığına sebebi­yet verilmemiş olur. Aksi takdirde, azıcık İslamî ilimlere vukufiyeti olanların, bu hususta farklı farklı ölçüler vaz' etme­si, niyet ne kadar iyi olursa olsun, yanlış neticelerin husulü­ne sebebiyet verecektir. Keşke böylesi bir heyet, sadece Tür­kiye insanının değil, bütün âlem-i İslâm'ın kabulleneceği ve sözü gerçekten herkesçe kabul edilen ve ona göre amel edi­len bir heyet olsa. Bunu teklifi yapılan ölçüde gerçekleştir­mek imkânsız olmasa da şimdilik zor gözüküyor. Zira bu mesele şahıslardan daha ziyade İslâm ülkelerinin devlet po­litikalarını ilgilendirmektedir ki İslâm ülkelerinin aralarında­ki ilişkiler açısından bunu bugün ümit etmek hayalperestlik­ten öte birşey değildir.
200 Dirhem-20 Miskal
Son olarak 200 dirhem gümüş-20 mıskal altın, veya onun değerinde mala sahip olma demliyor. Bunu kısaca açıklamamız icap eder.
200 dirhem gümüş 595 gr, 20 miskal altın ise ortalama 85 gr eder. Ticaret malları için konulmuş olan bu alt sınır, ıstılahî ifadesiyle nisab miktarları, koyun, inek, deve, ziraî mahsullerle beraber bizzat Allah Rasulü (s.a.v) tarafından ko­nulmuştur. "Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur" kaidesince (*) Efendimiz (s.a.v.) tarafından tespit olunan bu nisap miktar­larını değiştirmek de mümkün değildir. (*) Yani bir mes'ele hakkında ayet veya hadîste kat'î (kesin) bir beyan varsa, bu o mes'ele hakkında bir nass (yeterli ve güçlü iddia veya sav) sayılacağından artık o mes'ele hakkında içtihada cevaz yoktur. Çünkü içtihat, ancak kesin ve sarih olmayan mes'elelerde şâriin (hukukçunun) muradını arayıp bulmak için meşru'dur.
Zenginlik ölçüsüne rakamsal bir örnek verirsek;, altın, gümüş ve koyun değerleri ile değer­lendirecek olduğumuzda karşımıza şöyle bir tablo çıkmakta­dır.
                Satış fiyatı           Gram                   Sonuç
Gümüş :     15.000               595                    8.925.000
Altın     :      920.000            85                    78.000.000
Koyun   :     15.000.000       40 (adet)         600.000.000

Tabloda da görüldüğü gibi, karşımıza aralarında çok ciddi uçurum bulunan üç tane rakam çıkmaktadır. Buna gö­re hür, mukim, aslî ihtiyaçları haricinde yaklaşık gümüş baz alınacak olduğunda 9.000.000, altın baz alınacak olduğunda 78.000.000, koyun baz alınacak olursa 600.000.000 TL'si olan bir insan (16 Nisan 1996 tarihi itibarıyla) kurban kesecek demektir.
Bu durumda aklımıza şu soru gelmektedir: "Acaba Al­lah Rasulü döneminde gümüş, altın, koyun gibi nisap mik­tarları tespit olunan şeyler değer bakımından birbirine eşit miydi, yoksa farklı mıydı?" Günümüzde her ne kadar eşitti diyenler varsa da, bu nisab miktarlarının eşit olmadığını fa­kat bu kadar da birbiri arasında uçurum olmayıp yakın ol­duğunu söyleyip delilleri ile bunu isbatlayan fukaha da var­dır. Zaten bu husus, ekonomik politikalar ve içtimaî şartlara göre değişkenlik gösterir. Mesela günümüzde altın, gümüşe nispetle hayatın daha çok içindedir. Çeşitli alanlarda onun kullanılması değerinin artmasının bir sebebidir. Aslında ni­sap miktarları meselesi başlı basma ele alınıp incelenebilecek bir konudur. Fakat burada şu kadarcık da olsa bir kanaat be­lirtelim; ihtimal Allah Resulü (s.a.v.) birbirinden ilgi alanı iti­barıyla farklı olan yani tüccar, esnaf, çiftçi, hayvancılıkla uğ­raşan., toplum katmanlarının her birine o sahada zenginliğin sının sayılabilecek değişik Ölçüler vaz' etmişti ki, bu di­nin ruhuna ve ümmet-i Muhammed'in maslahatına çok da­ha uygun gözükmektedir.
Bugün, yukarıdaki tablodan hareketle aslî ihtiyaçlardan sonra, para veya mal hesap edilirken altının ölçü alınması akla en uygun olan çözüm gibi gelmektedir. Fakat buna rağ­men, bizim kendi ilgi alanımıza uygun olan nisabı seçmemiz hatta kurban ibadetini yerine getirerek onun sevabına nail olabilmek düşüncesiyle nisab miktarının en az olanını tercih etmemiz evladır. Böylece murad-ı İlahî noktasında hareket edilmiş, hikmetleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan kurban ibadetini yerine getirmiş oluruz.
Kadınlara Kurban Vacip mi?
Son olarak kadınlarla ilgili daha doğrusu Anadolu'da cari olan yanlış anlamadan kaynaklanan uygulama ile alâka­lı bir hususa temas etmek istiyorum; Anadolu'da genellikle kurban meselesi kan-koca müşterekliği içinde ele alınır. Ve bir evde bir kurban kesiliyorsa, bir sene erkek, diğer sene ka­dın adına kesilir. Halbuki burda esas olan kurbanın vacib ol­ma keyfiyetidir. Kadın İslâm'a göre kocasından bağımsız olarak ekonomik hürriyetine sahip bir varlıktır. Dolayısıyla tasarruf hakkı kendisine ait olan menkul ve gayr-i menkul mallan varsa -ki buna ziynet eşyaları da dahildir- ve bu mal­ların toplamı nisab miktarını aşıyorsa, elbette kadına kurban vaciptir. Yani onun da kendi adına kurban kesmesi gerek­mektedir.
Fakat, mesela zinet eşyaları sırf tasarruf gayesi ile alın­mış ve erkek istediği zaman istediği biçimde onları değerlen­dirmek hakkına sahipse, o ziynet eşyaları her ne kadar kadı­nın kolunda, gerdanında, kulağında veya parmağında bu­lunsa dahi onların gerçek sahibi erkektir. Erkek, nisab miktarını tesbit ederken bu ziynet eşyalarını da sair mal varlıkları arasına katmak zorundadır.
Sonuç Yerine
Sözlerimize burada son verirken, baştan sona kurbanın sadece vücubiyetinin şartlan üzerinde değerlendirmede bu­lunduğumuzu hatırlatmak isterim. Bir anlamda çoklarının kafasına takılan istifhamlara günümüz gerçekleri açısından belirtmek niyetiyle kaleme alınmış olan bu ifadeler, bir ihti­yaca da inşaallah cevap vermiştir. Kurbanın sıhhatinin şart­ları, kurbanlık hayvanlarda aranan vasıflar, kurban etleri ve derisi hakkında yapılacak uygulamalar, kurban çeşitleri ve kurbanın ferdî ve içtimaî açıdan bizlere kazandırdıktan şey­ler ayrı ayrı çalışmaların konuları olabilir. Kaldı ki bu konu­lar üzerinde müstakil çalışmalar olduğu gibi, ilmihal ve fı­kıh kitaplarında bunlara cevap veren bölümler de vardır. İs­teyenlerin oralara müracaat etmeleri şâyân-ı tavsiyedir.[2] 24.4.1996

KURBANIN HİKMETİ

Toplumda zenginler ve orta halliler yanında aylarca et yüzü göremeyen, yarı aç yan tok gezip de durumla­rını belli etmeyen onurlu, şahsiyetli yoksullar vardır. Çoğu defa bunlar yüzsuyu dökmezler, kimseden bir şey istemezler. İşte bu tip yoksullar için Kurban Bayramı Allah Teala'nın bir ziyafetidir. Bu İlahi ziyafetle yoksul­ların da gönülleri alınmış olacak, onlar da toplumdaki refahtan paylarını almış olacaklardır. Bu da sosyal ada­letin yaygınlaşmasında ve insanlarımız arasındaki sev­gi bağlarının kuvvetlenmesinde etkili olacaktır. Ayrıca kurban kanının akıtılması ile Müslümanda kalbî ve ruhî bir huzur doğacaktır.
Bugün bütün Müslümanların kalbi; dostluk, kardeş­lik, sevgi saygı, acıma, yardımseverlik ve dayanışma duyguları ile dopdoludur... bugün nefretler eriyecek, kinler yok olacak; düşmanlıklar, dargınlıklar sona ere­cektir. Ana babaların, akraba ve dostların, komşu ve iş arkadaşlarının bayramları tebrik edilecektir.
Dua edelim ki. Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için akıtılan kurban kanları, insanlarımızın kalplerinden küskünlükleri, dargınlıkları alıp götürsün! Yerinde sev­gi çiçekleri açsın. Ne mutlu, kurbanlarla beraber kalplerindeki husumet duygularını da kurban ederek ruhla­rını temizleyebilenlere!.[3]


[1] Mehmet Dikmen “Esrarengiz Olaylar” s:45
[2] Ahmet Kurucan “Yeni Bir Fıkhi Açı” s:49
[3] Hüseyin Algün “Mübarek Gün ve Geceler “s:85

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder